Splošni pogoji in avtorske pravice

Splošne določbe

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) spletnega mesta E-obcina.si (in podrejeno https://dobrovnik.si ter dobrovnik.e-obcina.si) (v nadaljevanju spletno mesto) se nanaša na pogoje uporabe vseh vsebin ter storitev tega spletnega mesta, razen če posebna pogodba ali drugi splošni pogoji določajo drugače.

Namen spletnih strani

Namen spletnega mesta je omogočiti elektronski stik in e-poslovanje z uporabniki spletnega mesta. Tako so vsebine ter polja za dodajanje le-teh oblikovana z namenom splošne predstavitve, posredovanja novic in obvestil, informacij o storitvah in drugih vsebin, ki jih uskladita Občina Dobrovnik / Dobronak Község kot naročnik in podjetje Sigmateh d.o.o. kot izvajalec.

Naročanje na obveščanje

Končni uporabniki spletnega mesta se lahko naročijo na prejemanje obvestil po elektronski pošti, SMS obvestilih ali katerem koli drugem mediju. Pri tem ne Občina Dobrovnik / Dobronak Község kot naročnik, ne podetje Sigmateh d.o.o. kot izvajalec ne jamčita za vsakokratno in vsebinsko popolnoma pravilno prejemanje obvestil. Občina Dobrovnik / Dobronak Község in izvajalec si pridržujeta pravico tako do vsebinskih kot tehničnih napak.

Uporaba storitev in registracija

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse vrste končnih uporabnikov spletnega mesta ter društev (v nadaljevanju: uporabniki), ki uporabljajo spletno stran. Uporabniki spletne strani so lahko registrirani ali neregistrirani. Registracija je za uporabnike spletnega mesta enkratna in brezplačna.

Ob registraciji uporabnik spletnega mesta pridobi uporabniško ime, z uporabo katerega lahko dostopa do nekaterih naprednejših storitev spletne strani, kot so npr. oddaja pobud in prijav, predizpolnitev podatkov ob uporabi storitve e-vloge, vpogled v datum oddaje vloge ter številko oddane vloge.
Uporabnik spletnega mesta mora ob prvi registraciji vpisati svoje ime, priimek ter e-poštni naslov. Podatki se shranijo v profil uporabnika in jih je možno spreminjati v nastavitvah uporabniškega profila.

Uporabnik spletnega mesta se lahko na spletno stran registrira tudi z uporabo storitve SI-PASS. V tem primeru se ime, priimek ter e-poštni naslov uporabnika pridobijo preko storitve SI-PASS in jih kasneje v nastavitvah uporabniškega profila ni možno spreminjati. V primeru spremembe podatkov na SI-PASS, se podatki samodejno osvežijo tudi v uporabniškem profilu.
Registrirani uporabniki se na portal prijavijo z uporabniškim imenom in geslom, ki sta neprenosljiva oz. z uporabo e-identite preko storitve SI-PASS.

Končni uporabnik spletnega mesta je odgovoren za vse aktivnosti, ki so izvedene pod njegovim uporabniškim imenom. Podatke, zbrane v uporabniškem profilu, Občina Dobrovnik / Dobronak Község uporablja samo za lastne storitve in jih v nobenem primeru ne posreduje tretjim osebam, razen izvajalcu kot pogodbenemu obdelovalcu.

Neregistrirani uporabniki lahko uporabljajo del storitev in funkcionalnosti, ki prijave na spletno stran ne zahtevajo. Uporaba drugih storitev in funkcionalnosti spletne strani je za neregistrirane uporabnike omejena ali ni mogoča.

Pravica uporabe

Vse vsebine storitev spletnega mesta so avtorsko pravno zaščitene kot individualna stvaritev oz. kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Vsebine tega spletnega mesta je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, če posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedena točna povezava do vira.

Druge pravice

Vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu, so pridržane.

Prevzemanje odgovornosti

Podjetje Sigmateh d.o.o. kot ponudnik storitev, ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za ažurnost in točnost podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Občina Dobrovnik / Dobronak Község si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršen koli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Podjetje Sigmateh d.o.o. kot ponudnik storitev, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki sodeluje pri upravljanju spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

Spletne strani spletnega mesta lahko vsebujejo tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, za vsebino in ne/delovanje katerih ne prevzemamo odgovornosti.

Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb kateregakoli dela splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. Spremenjeni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh spletnega mesta.

Pristojnost za spore

Za vse morebitne spore, nastale zaradi uporabe ali neuporabe tega spletnega mesta je pristojno sodišče v Mariboru. Za tolmačenje določb teh splošnih pogojev se uporablja veljavno pravo v Republiki Sloveniji.

Veljavnost splošnih pogojev

Ta različica splošnih pogojev velja od 1. 1. 2021.

Sigmateh d.o.o., Maribor


Általános rendelkezések

Az E-obcina.si (és alárendelt https://dobrovnik.si és dobrovnik.e-obcina.si) (a továbbiakban: honlap) általános használati feltételének tartalma (a továbbiakban: feltételek) a weboldalon található összes tartalom és szolgáltatás felhasználási feltételeire vonatkozik.

A weboldal célja

A weboldal célja az elektronikus kapcsolattartás és ügyvitel a községek és a polgárok között. A tartalom és a tartalom hozzáadását szolgáló mezők ennek megfelelően úgy vannak megszerkesztve, hogy szavatolják a község bemutatását, híreket és értesítéseket, adminisztratív szolgáltatásokról szóló információkat és egyéb tartalmakat tegyenek közzé, amit a község, mint megrendelő és a Sigmateh d.o.o. vállalat egyeztetnek.

Értesítés megrendelése

A polgárok megrendelhetik a község értesítéseit, mégpedig e-mailben, SMS-ben vagy bármely más médium formájában. Ebben az esetben sem a község, mint megrendelő, sem a Sigmateh d.o.o. vállalat, mint üzemeltető nem garantálja a rendszeres és tartalmában teljesen helyes értesítést. A község és az üzemeltető fenntartja a tartalmi és technikai hibák jogát.

Használati jog

A weboldal tartalmi szolgáltatásai egyéni alkotásként illetve adatbázisként mind szerzői jogvédelem alatt állnak. A jogvédelem különösen az adatokat, szövegeket, multimediális tartalmakat, szoftvert, a HTML, Java és Flash forráskódját foglalja magába. A honlap tartalmát csak magáncélra lehet használni, amennyiben az egyes használati módot nem tiltják a jelen használati feltételek vagy az alkalmazandó jogszabály. Minden reprodukción a forráspontos kapcsolata formájában fel kell tüntetni a forrást.

Egyéb jogok

Minden jog, ami kifejezetten nem szerepel ezen dokumentumban, fenntartva.

Felelősségvállalás

A Sigmateh d.o.o. vállalat, mint szolgáltató a weboldalon közzétett adatok időszerűségét és pontosságát nem szavatolja és nem vállal értük felelősséget. Minden felhasználó a megrendelő község nevében közzétett tartalmat saját felelősségére használja. A község fenntartja a jogot, hogy a weboldala tartalmát bármikor megváltoztassa, bármilyen módon, bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül.

A Sigmateh d.o.o. vállalat, mint szolgáltató, sem bármely más természetes vagy jogi személy, amely együttműködik a község weboldalának kezelésében nem felel minden olyan kárért, amely a weboldalhoz való hozzáférés és a használatból ered, vagy abból, hogy nem tudja használni a honlapon található az információt (pl. alkalmi szerver hiba), illetve a tartalmakban megjelenő esetleges hibákért és mulasztásokért. A közzétett tartalmak nem rendelkeznek hivatalos dokumentum jellemmel, hacsak ez külön nincs feltűntetve.

A webhely weboldaloldalai tartalmaznak hivatkozásokat más természetes és jogi személyekhez, akik nem feltétlenül a község joghatósága alá tartoznak, emiatt sem a község, sem a Sigmateh d.o.o. vállalat, mint szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget azok tartalmát és működését érintően.

Általános feltételek változása

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az általános feltételek bármely részét előzetes értesítés nélkül megváltoztatja. A módosított feltételek a weboldal közzététel napjától lépnek hatályba.

Viták rendezése

Bármely a honlap használatából vagy nem használatából eredő nézeteltérés tisztázása a maribori bíróság jogkörébe tartozik. A viták rendezése érdekében kizárólag a Szlovén Köztársaság törvényei kerülnek alkalmazásra.

Általános feltételek érvényessége

Az általános feltételek jelen változata 2017. 09. 07. érvényes.

Sigmateh d.o.o., Maribor